Tutaj jesteś

Jak sporządzić regulamin pracy zgodnie z prawem?

13 kwietnia 2021 Praca regulamin pracy

Regulamin pracy to dokument, który usprawnia działanie zakładu pracy. Zgodnie z art. 104 kodeksu pracy ustala on organizację, porządek i związane z tym prawa oraz obowiązki pracodawcy i pracowników. Obok kodeksu pracy jest to dodatkowe źródło prawa. Regulamin ten jest obowiązkowy w firmach zatrudniających, co najmniej 50 pracowników. Natomiast pracodawcy zatrudniający mniej niż 50 osób, mogą stworzyć regulamin, lecz nie mają takiego obowiązku.

Co musi zawierać regulamin pracy?

Treść regulaminu pracy określa art. 104 kodeksu pracy. Zgodnie z nim regulamin pracy powinien określać prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników, a w szczególności ustalać:

  • organizację pracy, warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu, wyposażenie pracowników w narzędzia, materiały, odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej,
  • systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy,
  • porę nocną,
  • termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia,
  • wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom,
  • rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego,
  • wykazy lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe,
  • obowiązki dotyczące BHP oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą,
  • przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Pracodawca w regulaminie pracy powinien także zawrzeć informacje o karach z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników. Zgodnie z art. 108 kodeksu pracy wobec pracownika pracodawca może stosować takie kary porządkowe jak: upomnienia, nagany i kary pieniężne. Treść regulaminu pracy powinien ustalić pracodawca w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową. Jeżeli nie uda się uzgodnić treści regulaminu, wówczas pracodawca sam go tworzy. Tak samo się dzieje, gdy w firmie nie działa zakładowa organizacja związkowa.

Jak dowiadujemy się w rozmowie ze specjalistą z Kancelarii Radców Prawnych Mamczarek i Migdalska w WarszawieWielu pracodawców może mieć problem ze sporządzeniem zakładowego regulaminu pracy i zawarcia w nim postanowień optymalizujących ryzyko, które mogą ponieść. W naszej kancelarii opiniujemy i sporządzamy regulaminy pracy, dostosowując je do ilości zatrudnionych pracowników, wielkości zakładu, czy indywidualnych potrzeb Klienta.

Co o regulaminie pracy powinien wiedzieć każdy pracodawca?

Utworzenie regulaminu pracy poprawia działanie firmy oraz pełni funkcję ochronną dla stron stosunku pracy. Pracodawca może dowolnie stworzyć treść regulaminu pracy, jednak nie może on zawierać zapisów mniej korzystnych dla pracowników, niż przewidują przepisy kodeksu pracy. Tworząc regulamin pracy, pracodawca powinien mieć na uwadze, aby nie był on bardzo obszerny, gdyż może być mało czytelny dla pracowników. Co więcej, każda zmiana przepisów będzie wymagała aktualizacji jego treści, w innym przypadku pracodawca może spotkać się z niekorzystnymi konsekwencjami. Przy tworzeniu regulaminu pracy warto skorzystać z porady prawnej w Warszawie, dzięki temu regulamin będzie nie tylko zgody z prawem, ale również zwięzły, czytelny i przejrzysty dla wszystkich pracowników.

Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, a pracodawca jest zobowiązany zapoznać ich z jego treścią przed rozpoczęciem pracy w zakładzie. Regulamin wydawany jest na czas nieokreślony i obowiązuje aż do jego zmiany lub likwidacji firmy. Opublikowanie nowego regulaminu pracy następuje przez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń, pozostawienie go w miejscu ogólnodostępnym dla pracowników, rozesłanie im regulaminu drogą elektroniczną, czy wręczenie regulaminu do ręki.

Redakcja finansowo.priv.pl

Naszym celem jest dostarczanie czytelnikom aktualnych informacji, praktycznych porad oraz inspirujących historii, które pomogą w podejmowaniu świadomych decyzji finansowych, rozwijaniu własnej kariery i biznes.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?